Miten biopankkinäytteitä saa tutkimukseen?


Biopankki voi luovuttaa näytteitä ja niihin liitettyä tietoa ainoastaan korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen.


Jos olet suunnitellut tutkimusta jossa haluaisit hyödyntää Biopankin materiaalia, ota meihin yhteyttä (ks. yhteystiedot) ja kerro tutkimusasetelmastasi.

Teemme keskustelun perusteella alustavan näyte- ja tietohaun.

Esiselvitys


AURIA PROMA EXTRANETIN SÄHKÖINEN ESISELVITYS

Auria Biopankin Extranet on tutkijoille suunnattu järjestelmä, jossa voi jättää sähköisesti esisielvityspyynnön.

Luovutuspyyntö


AURIA PROMA EXTRANETIN SÄHKÖINEN LUOVUTUSPYYNTÖ

Auria Biopankin Extranet on tutkijoille suunnattu järjestelmä, jossa voi jättää sähköisesti näytteiden ja tietojen luovutuspyynnön.

Tieteellinen ohjausryhmä


Näyte- ja tietoluovutuspyynnöt käsitellään Auria Biopankin tieteellisessä ohjausryhmässä, joka vastaa biopankkia koskevien tutkimusprojektien tieteellisestä arvioinnista.


Tieteellinen ohjausryhmä arvioi erityisesti

 • tutkimuksen tieteellisen tason (mm. teoreettisen perusteltavuuden ja käytettävät menetelmät) sekä merkittävyyden ja eettisyyden
 • pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden määrään ja näytteiden valinnan kriteerit
 • tutkimusprojektin resurssit
 • tutkimushankkeen kuulumisen biopankin tutkimusalueeseen

Tieteellinen ohjausryhmä voi pyytää täydentämään hakemusta tutkimuslaissa tarkoitetun toimivaltaisen alueellisen eettisen toimikunnan lausunnolla tai muita lisäselvityksiä. Myös biopankin itse mahdollisesti tekemät tutkimukset arvioidaan samojen vaatimusten mukaisesti.

Tieteellisen ohjausryhmän kokoonpano


Puheenjohtaja: Matti Laato (VSSHP), Kirurgia
varalla Heikki Irjala

Esittelijä: Lila Kallio, Auria Biopankki

Sihteeri: Aulikki Santavuori, Auria Biopankki

Jäsenet:
Klaus Elenius (TY), Lääketieteellinen biokemia (varalla prof. Kati Elima)
Tarja Laitinen (TY), Kliininen informatiikka (varalla dos. Laura Pirilä)
Ilmo Leivo (TY), Patologia (varalla dos. Pekka Taimen)
Jorma Toppari (VSSHP), Lastentaudit (varalla prof. Harri Niinikoski)
Henna Karra (SatSHP), Patologia (varalla Hannu Järveläinen (SatSHP), Sisätaudit)
Antti Jekunen (VSHP), Onkologia (varalla Carl-Marcus Svartbäck, patologia)
Veikko Launis (TY), Lääketieteellinen etiikka
Tom Southerington (VSSHP), Tutkimuslakimies (varalla Jari-Pekka Tuominen)
Veli-Matti Kähäri (TY), Prof.

Tieteellisen ohjausryhmän kokoukset

Päivämäärän jälkeen suluissa aineistojen viimeinen jättöpäivä

Kevät 2018

29.1. (15.1.)

26.2. (12.2.)

26.3. (12.3.)

23.4. (9.4.)

21.5. (7.5.)

18.6. (4.6.)

Päätös


Tieteellisen ohjausryhmän lausuntoon perustuen Auria Biopankin johtaja tekee päätöksen näytteiden/tietojen luovuttamisesta biopankkitutkimukseen.


Biopankkilakiin nojaten Auria Biopankki voi rajoittaa näytteiden ja tietojen luovuttamista, erityisesti jos

 • aiottu käyttötarkoitus on vastoin biopankin määrittelemää tutkimusaluetta, näytteen käsittelyn perusteena olevaa suostumusta, tai lain mukaisia edellytyksiä,
 • ei voida varmistua aiotun käytön eettisyydestä tai tieteellisestä tasosta,
 • ei voida varmistua hakijan ammatillisesta tai tieteellisestä pätevyydestä,
 • ei voida varmistua hakijan edellytyksistä noudattaa lakeja tai biopankin ohjeita ja sopimuksia,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineisto on rajallinen, jolloin sen käyttö priorisoidaan erittäin merkittäviin tutkimuksiin,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineisto on aineiston keränneen tutkijan alkuperäisen tutkimuksen kohteena ja luovuttaminen muuhun käyttöön vaarantaisi tämän ensisijaisen käytön,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva tutkimussuunnitelma on päällekkäinen jo meneillään olevan tai jo päättyneen tutkimuksen kanssa,
 • luovutuspyynnön kohteena oleva aineiston käyttö esitetyllä tavalla vaarantaa yksityisyyden suojan,
 • keskeneräinen immateriaalioikeuksien suojaamisprosessi vaarantuisi, tai
 • tutkija on aiemmin laiminlyönyt sopimuksensa Auria Biopankin kanssa.

Aloituskokous ja luovutussopimus


Myönteisen päätöksen jälkeen järjestetään hakijan kanssa aloituskokous, jossa sovitaan projektin toteutuksen yksityiskohdista ja annetaan alustava kustannusarvio.

Näytteiden ja tietojen luovutuksesta tehdään luovutussopimus (MTA, Material Transfer Agreement) tutkijan taustaorganisaation kanssa ja vahvistetaan kustannukset. Taustaorganisaatio voi olla kotimainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.
MTA:n allekirjoituksen jälkeen näytteet ja tiedot voidaan luovuttaa.

Tutkimuksen päätyttyä näytteistä analysoidut tulokset ja/tai raakadata palautetaan biopankkiin MTA:han kirjatun mukaisesti.

Tutkimuksen tulokset on myös julkaistava, tutkimuksesta riippuen esimerkiksi alan tieteellisessä lehdessä.

Näyte- ja tietoluovutuksen yleiset periaatteet


Biopankki luovuttaa näytteitä, näytteistä saatua tutkimustietoa ja näytteen antajaan liittyviä terveystietoja korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kirjalliset sopimukset luovutuksista tehdään aina tutkijan taustaorganisaation kanssa. Taustaorganisaatio voi olla alan kotimainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.

Luovutukset tehdään pääsääntöisesti siten, ettei tietoja tai näytteitä pystytä yksilöimään henkilöön. Niissä tapauksissa joissa näytetietoja pitää yhdistää esim. rekisteritietoihin, yhdistäminen tapahtuu biopankin toimesta. Luovutus edellyttää biopankin tutkimustoimintaa seuraavan tieteellisen ohjausryhmän puoltavaa lausuntoa, biopankin myönteistä luovutuspäätöstä sekä sopimusta luovutuksen ehdoista.

Biopankki velvoittaa tutkijaa luovuttamaan tutkimuksessa kerätyn raakadatan tai näytekohtaiset analysoidut tulokset takaisin biopankkiin. Biopankki liittää tiedot näyte- ja tietorekisteriinsä, josta niitä voidaan jatkossa luovuttaa muihin tutkimuksiin. Tutkimustietoja voidaan luovuttaa myös näytteenantajalle tai häntä hoitavalle terveydenhuollon yksikölle, näytteenantajan niin halutessa ja tutkimustiedon laadun ollessa riittävää.

Biopankki voi tehdä myös omaa tutkimusta, osallistua tutkimusyhteistyöhön tai käyttää ulkoisia palveluntarjoajia näytteiden prosessointiin ja analysointiin.

OTA YHTEYTTÄ

AURIA BIOPANKKI

Kiinamyllynkatu 8, 20520 Turku

050 578 0815

info(at)auriabiopankki.fi

etunimi.sukunimi(at)auriabiopankki.fi

Voit jättää viestisi lomakkeella.