JULKISET TIEDONANNOT

Alaikäisten lasten vanhojen diagnostisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirto Auria Biopankkiin


JULKINEN TIEDONANTO
Turussa 3.11.2017

Turun Yliopistollisen keskussairaalan patologian yksikön alaikäisten lasten näytteet on tarkoitus siirtää Auria Biopankkiin. Tämä tiedonanto koskee henkilöitä, jotka ovat syntyneet 14.8.1996 tai sen jälkeen ja joilta on otettu taudinmääritystä (diagnostiikkaa) varten kudosnäytteitä ennen 1.9.2013.
Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista eli biopankkitoimintaa. Biopankkilain 13 § sisältää vanhojen näyte- ja tietoaineistojen käsittelyä koskevat erityissäännökset hoidon ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirtämisestä biopankkiin salassapitosäännösten estämättä.

Auria Biopankki

Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen tutkimusalueita ovat väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.
Näytteiden käytölle biopankkitutkimukseen on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Siirrettävät näytteet

Kokoelma koostuu niiden henkilöiden näytteistä, jotka ovat syntyneet 14.8.1996 tai sen jälkeen ja joilta on otettu näyte taudinmääritystä (diagnostiikkaa) varten ennen biopankkilain voimaantuloa 1.9.2013. Tätä aiemmin syntyneiden henkilöiden ennen 1.9.2013 kerätyt näytteet on siirretty Auria Biopankkiin 13.8.2014 annetun tiedonannon perusteella, ellei henkilö ole vastustanut siirtoa. 1.9.2013 jälkeen otettuja näytteitä voidaan tallettaa biopankkiin vain erillisellä biopankkisuostumuksella (www.auriabiopankki.fi/suostumus).

Siirrettävät näytteet on kerätty seuraavista terveydenhuollon toimintayksiköistä:
1. Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) 14.8.1996 alkaen
2. Turun terveyskeskuksen sairaala ja Turun terveyskeskus vuoden 2000 alusta lähtien
3. Raision terveyskeskus, Härkätien terveyskeskus, Paimio-Sauvon terveyskeskus, Mynämäen terveyskeskus ja Maskun terveyskeskus vuoden 2003 alusta.

Näytteiden tutkimuksellinen arvo nousee, kun niihin liitetään tietoja. Tieto voi koskea itse näytettä (esim. näytetyyppi, näytteisiin liittyvät rakenteelliset ja toiminnalliset havainnot) ja näytteen antajaa (esim. ikä, sukupuoli, annettu hoito, hoitovaste, fysiologiset mittaukset, kliiniset tutkimustulokset jne.). Näytteiden mukana biopankkiin siirretään tällaisia tietoja. Näytteet eivät fyysisesti siirry biopankkiin, vaan terveydenhuollon toimintayksikkö (TYKS-SAPA Patologia) säilyttää näytteet turvatakseen potilaiden hoidon järjestämisen ja toteuttamisen voimassaolevien säädösten mukaisesti (STM/3634/2013). Auria Biopankille siirrettävän näytekokoelman näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan käyttää kotimaisissa ja kansainvälisissä biopankkitutkimuksissa.

Näytteiden siirron ja käytön kielto

Siirrettävät näytteet sisältävät sekä alaikäisten että jo täysi-ikäisyyden saavuttaneiden henkilöiden näytteitä. Mikäli haluatte kieltää siirron, kielto tulee tehdä kirjallisesti tämän tiedonannon julkistamisesta seuraavien 60 päivän sisällä. Mikäli ette kiellä siirtoa annettuun aikarajaan mennessä, siirto voidaan tehdä.
Mikäli tämä tiedonanto koskee alaikäistä lastanne, on Teillä huoltajana velvollisuus informoida häntä näytteiden siirrosta biopankkiin. Mikäli lapsenne on riittävän kypsä ymmärtämään näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen siirron merkityksen, on lapsen oma näkemys siirrosta huomioitava. Alaikäisen puolesta kielto-oikeutta voi käyttää huoltaja joko yksin tai yhdessä alaikäisen kanssa. Myös alaikäisellä itsellään on oikeus kieltää näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen siirto biopankkiin.
Kiellon voi tehdä täyttämällä Kieltokaavakkeen, joka löytyy Auria Biopankin verkkosivuilta osoitteesta www.auriabiopankki.fi/kielto ja lähettämällä sen TYKS-SAPA Patologialle tai Auria Biopankkiin. Kiellon voi tehdä myös ottamalla yhteyttä arkipäivisin kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana patologian yksikköön (puh.02-313 1687) tai biopankkiin (puh.050 578 0815) ja pyytämällä postittamaan Teille kieltokaavakkeen. Allekirjoitetun kaavakkeen voitte palauttaa joko TYKS-SAPA Patologialle tai Auria Biopankkiin.
Siirron kieltäminen ei vaikuta omaan tai lapsenne hoitoon eikä siitä aiheudu muitakaan kielteisiä seuraamuksia. Jos kiellätte siirron, näytteitä ja tietoja ei siirretä biopankkiin eikä niitä käsitellä biopankissa tai luovuteta biopankkitutkimukseen. Voitte myös näytteiden siirron jälkeen koska hyvänsä kieltää omien tai alaikäisestä lapsestanne otettujen näytteiden ja tietojen käytön biopankkitutkimuksessa. Lapsen täytettyä 18 vuotta vain hän itse voi tehdä itseään koskevan biopankkikiellon.

Biopankkisuostumus

Voitte halutessanne antaa suostumuksen myös nimenomaisesti biopankkitutkimukseen ja samalla mahdollistaa vanhojen näytteiden siirron lisäksi muidenkin, biopankkilain voimaantulon jälkeen otettujen ja otettavien näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käsittelyn Auria Biopankissa. Lisätietoa suostumuksen antamisesta on saatavilla Aurian verkkosivuilla www.auriabiopankki.fi tai voitte ottaa yhteyttä biopankkiin puh.050 578 0815.
Suostumuksen voi tehdä täyttämällä verkkosivuilta www.auriabiopankki.fi/suostumus löytyvän suostumuslomakkeen. Aikuinen henkilö voi tehdä oman suostumuksensa myös sähköisesti osoitteessa www.suostumus.fi.

Bioholvi-peli

Bioholvi on lapsille ja nuorille suunnattu mobiilitarinapeli. Sen tarkoituksena on kertoa biopankin toiminnasta ja tarkoituksesta. Peli on ladattavissa ilmaiseksi Googlen, Microsoftin ja Applen pelikaupoista.

Yhteystiedot

Patologian yksikkö, puh.02-313 1687.
Auria Biopankki vastaa mielellään myös muihin sen toimintaa ja tutkimuksia koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa Auria Biopankin toiminnasta saa biopankin verkkosivulta www.auriabiopankki.fi tai puhelimitse 050 578 0815.
Osoite: Auria Biopankki, PL 52, 20521 TURKU

Vanhojen diagnostisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirto Auria Biopankkiin


JULKINEN TIEDONANTO
Porissa 8.8.2016. Julkaistu mm. Satakunnan Kansassa.

Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista eli biopankkitoimintaa. Biopankkilain 13 § sisältää vanhojen näyte- ja tietoaineistojen käsittelyä koskevat erityissäännökset hoidon ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirtämisestä biopankkiin salassapitosäännösten estämättä.

Auria Biopankki

Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit ja sen tutkimusalue kattaa niiden terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat, erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä- sekä neurologisten sairauksien tutkimukset. Auria Biopankin tavoitteena on edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä niveltävää tutkimusta. Biopankki käyttää ja luovuttaa vapaaehtoisten luovuttajien näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveyttä edistävään tutkimukseen sekä terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittämiseen.

Näytteiden käytölle biopankkitutkimukseen on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Siirrettävä näytekokoelma

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (SATSHP) SataDiag liikelaitoksen Patologian yksikön diagnostinen kudosnäytteiden näytekokoelma (1969 – 31.8.2013) tullaan siirtämään tämän julkisen tiedonantomenettelyn perusteella Auria Biopankkiin.

Näytekokoelma on kerätty seuraavista terveydenhuollon toimintayksiköistä:
1. Satakunnan keskussairaala
2. Rauman aluesairaala
3. Porin kaupunginsairaala
4. Satakunnan sairaanhoitopiirin muut terveydenhuollon yksiköt ja niitä edeltäneet organisaatiot

Siirrettävä näytekokoelma muodostuu ennen biopankkilain voimaantuloa (1.9.2013) terveydenhuollossa otetuista diagnostisista kudosnäytteistä.

Näytteisiin voidaan liittää tietoa näytteestä itsestään (esim. näytetyyppi, sijainti varastossa, näytteisiin liittyvät kliiniset havainnot) ja näytteen antajasta (esim. ikä, sukupuoli, annettu hoito, hoitovaste, fysiologiset mittaukset jne.). Näytteiden tutkimuksellinen arvo nousee, kun niihin voi liittää tietoa. Patologian näytteet eivät fyysisesti siirry biopankkiin, vaan terveydenhuollon toimintayksikkö (SataDiag Patologia) säilyttää näytteet turvatakseen potilaiden hoidon järjestämisen ja toteuttamisen voimassaolevien säädösten mukaisesti (STM/3634/2013).

Auria Biopankille siirrettävän näytekokoelman näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan käyttää biopankkitutkimuksessa.

Näytteiden siirron ja käytön kielto

Biopankkilain 13 §:n mukaisesti voitte kieltää näytteidenne ja niihin liittyvien tietojen siirron Auria Biopankkiin ja niiden käytön biopankkitutkimuksessa. Kielto tulee tehdä tämän tiedonannon julkistamisesta seuraavien 60 päivän sisällä. Mikäli ette kiellä näytteidenne ja niihin liittyvien tietojen siirtoa biopankkiin annettuun aikarajaan mennessä, siirto tullaan tekemään osana edellä kerrotun näytekokoelman siirtoa.

Siirron kieltäminen ei vaikuta hoitoonne eikä siitä aiheudu muitakaan kielteisiä seuraamuksia. Jos kiellätte siirron, näytteitänne ja tietojanne ei siirretä biopankkiin eikä niitä käsitellä biopankissa tai luovuteta biopankkitutkimukseen.

Jos haluatte kieltää näytteenne siirron biopankkiin, se tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä kieltokaavake näytteet siirtävälle terveydenhuollon toimintayksikölle SataDiag Patologialle tai Auria Biopankkiin. Kieltokaavake löytyy Auria Biopankin verkkosivuilta osoitteesta www.auriabiopankki.fi/kielto.

Kiellon voi tehdä myös ottamalla yhteyttä patologian yksikköön arkipäivisin kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana (puh.02-6277351). Mikäli haluatte kieltää näytteidenne siirron ja näytteitänne on biopankkiin siirrettävän kokoelman joukossa, Teille postitetaan kieltokaavake, jonka palautatte allekirjoitettuna Auria Biopankkiin.

Voitte myös näytteidenne siirron jälkeen koska hyvänsä kieltää teistä otettujen näytteiden ja tietojenne käytön biopankkitutkimuksessa.

Biopankkisuostumus

Voitte halutessanne antaa suostumuksen myös nimenomaisesti biopankkitutkimukseen ja samalla mahdollistaa vanhojen näytteidenne siirron lisäksi muidenkin, biopankkilain voimaantulon jälkeen otettujen ja otettavien näytteidenne ja niihin liittyvien tietojenne käsittelyn Auria Biopankissa. Lisätietoa suostumuksen antamisesta on saatavilla Aurian verkkosivuilla www.auriabiopankki.fi,

josta löytyy myös suostumuslomake (www.auriabiopankki.fi/kansalaisille/biopankkisuostumus-kielto)

tai voitte ottaa yhteyttä biopankkiin puh.02-3337090.

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 8, 20520 Åbo

050 578 0815

info(at)auriabiopankki.fi

fornamn.efternamn(at)auriabiopankki.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.