Ajankohtaista

Biopankkitutkimukset ja -suostumukset nopeassa kasvussa

Suomen BBMRI-verkoston tilastojen mukaan biopankkisuostumusten määrä moninkertaistui vuoden 2017 aikana. Kun suostumuksia oli annettu vuonna 2016 reilut 30 000, luku on vuoden 2017 lopussa jo yli 125 000.

Myös biopankkien näytteitä hyödyntävien tutkimusten määrä kasvaa. Vuoden 2017 lopussa biopankkitutkimuksia oli aloitettu 308 kappaletta. Näistä 80 % oli akateemisia tutkimuksia (toukokuu 2017).

Biopankkitutkimusprojektien määrä Suomessa vuosina 2014-2017.

Annettujen biopankkisuostumusten määrä Suomessa vuosina 2014-2017.

Merkittävä tutkimusinvestointi Suomeen: FinnGen pyrkii läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa

 Suomessa on käynnistynyt uusi, ainutlaatuinen tutkimushanke, jonka avulla ymmärretään entistä paremmin sairauksien syitä ja mahdollisia hoitomuotoja. FinnGen-tutkimuksessa hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä ja tavoitteena on saada mukaan 500 000 suomalaista. Tutkimushankkeen arvioidaan kestävän kuusi vuotta ja sen budjetti on lähes 60 miljoonaa euroa.

Tutkimuksella pyritään saavuttamaan laaja-alaista hyötyä paitsi Suomelle myös maailmanlaajuisesti. Tutkimushanke perustuu perimästä saatavaan tietoon eli genomitietoon, joka yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon. Tutkimuksessa näytteiden analysointi tapahtuu anonyymisti ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Hankkeen läpimurrot jalkautuvat aikanaan terveydenhoitoon. Tutkimuksessa voidaan esimerkiksi löytää uutta lääkekehitykseen hyödynnettävissä olevaa tietoa sekä keinoja ennaltaehkäistä sairauksia. Korkealaatuinen FinnGen-hanke lisää varmasti myös Suomen houkuttelevuutta tutkimusmaana kansainvälisesti, korostaa tutkimusjohtaja Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

FinnGen-tutkimusta rahoittavat Tekes 20 miljoonalla eurolla ja kansainväliset lääkeyritykset AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech, osa Roche-yhtymää, MSD ja Pfizer yhteensä jopa 39 miljoonalla eurolla. Hanketta koordinoivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkijat.

Koko Suomen kattava FinnGen-tutkimushanke on kuitenkin suomalaisten yhteinen tutkimus, jonka merkittävimmät löydökset voivat löytyä kenen tahansa näytteestä ja auttaa ihmisiä ympäri maailmaa. Jokainen suomalainen voi olla osa tutkimusta antamalla suostumuksen oman näytteensä tallettamisesta biopankkiin.

Vastaavan kokoluokan tutkimuksia on maailmassa vain muutama. Suomalaisten ainutlaatuisen perimän ansiosta genomitietoa on nopeampi analysoida ja löydösten todennäköisyys on korkeampi kuin geeniperimältään erilaistuneissa väestöissä.

Suomessa on harvinaisen hyvät edellytykset koko väestön kattavalle geenitutkimukselle. FinnGen-hankkeessa tehdään myös poikkeuksellisen laajaa ja avointa yhteistyötä, johon osallistuvat biopankit, yliopistot, sairaanhoitopiirit, terveysteollisuus sekä toivottavasti sadat tuhannet suomalaiset, kertoo Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen.

Tutkimusorganisaatioiden, biopankkien ja kansainvälisen lääketeollisuuden lisäksi tutkimushanke on herättänyt myös kotimaisten bioalan yritysten kiinnostuksen, sillä FinnGen-tutkimuksen tuottamat mahdollisuudet voivat vahvistaa Suomen yritystoimintaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden innovaatiotoiminta on yksi Tekesin strategisista painopisteistä. Erittäin korkeatasoisen tutkimuksen FinnGen-hanke voi johtaa maailmanluokan innovaatioihin ja synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa maahamme, toteaa Tekesin Terveys- ja hyvinvointiteemasta vastaava kehitysjohtaja Minna Hendolin.

Näytteitä tarvitaan joka puolelta Suomea tuhansittain, sillä ratkaisut yksilöiden sairauksiin ja terveyteen löytyvät vain suuria massoja tarkastelemalla. FinnGen-tutkimus hyödyttää suomalaisia myös tulevaisuudessa.

Voimme FinnGen-tutkimushankkeella luoda pohjaa uusille terveysinnovaatioille ja yksilöllisille hoidoille. Hankkeen päättymisen jälkeen kaikki tutkimuksen aikana tuotettu tieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa suomalaisten tutkijoiden ja yritysten hyödynnettävissä, Palotie summaa ja toivottaa kaikki suomalaiset mukaan tutkimusmatkalle perimäämme.

Lisätiedot:

Aarno Palotie, tutkimusjohtaja
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), HiLIFE, Helsingin yliopisto
Broad Institute of MIT and Harvard ja Massachusetts General Hospital
041 501 5915
aarno.palotie@helsinki.fi

Minna Hendolin, kehitysjohtaja
Tekes
050 5577665
minna.hendolin@tekes.fi

www.finngen.fi


TYKS-SAPA Patologian lasten vanhojen kudosnäytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirto Auria Biopankkiin

Lääkkeitä käytetään lapsilla suurelta osin kokemusperäisesti aikuisista kerättyjen tietojen perusteella ilman erityisiä lapsille suunnattuja tutkimuksia. Lapsen sairaus, esimerkiksi samalla syöpädiagnoosilla, voi poiketa aikuisen vastaavasta. Jotta lapsilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus tutkimukseen perustuvaan hoitoon, on tärkeää, että myös lasten näytteitä voidaan hyödyntää biopankkitutkimuksessa. Näin saadaan lisää tietoa lääkkeiden soveltuvuudesta lasten käyttöön ottaen huomioon lasten tautikirjon erityispiirteet.

Biopankkitutkimuksia, joissa käytetään lasten diagnostisia näytteitä, voidaan hyödyntää perustutkimuksessa sekä myös lääkekehityksessä ja näin mahdollisesti vähentää tarvetta kajoaviin tutkimuksiin tai tarkemmin määritellä niihin soveltuvat potilaat. Lapsilla on oikeus hoitoon, joka perustuu lasten näytteillä suoritettuihin tutkimuksiin.

Auria Biopankin toimilupa on laajentunut keväällä 2017 kattamaan myös alaikäisten näytteiden ja tietojen keräämisen aloittamisen. Sen myötä biopankkiin ollaan siirtämässä TYKS-SAPA Patologian lasten kudosnäytearkisto, jotta arvokas näytekokoelma saadaan asianmukaisesti hyödynnettyä myös tutkimuskäytössä. Näytteiden suuren määrän ja keräysajankohdan vuoksi näytteiden siirto toteutetaan julkisella tiedonantomenettelyllä (linkki tiedonantoon). Siirron toteutuksen päämääränä on mahdollisimman laaja näkyvyys, viestin tavoitettavuus ja läpinäkyvyys.

Siirrettävä kokoelma sisältää ennen 1.9.2013 otetut lasten diagnostiset kudosnäytteet seuraavista terveydenhuollon toimintayksiköistä: 1) Turun yliopistollinen keskussairaala 14.8.1996 alkaen, 2) Turun terveyskeskuksen sairaala ja Turun terveyskeskus vuoden 2000 alusta lähtien, 3) Raision terveyskeskus, Härkätien terveyskeskus, Paimio-Sauvon terveyskeskus, Mynämäen terveyskeskus ja Maskun terveyskeskus vuoden 2003 alusta lähtien.

Näytteet tullaan luovuttamaan biopankin hallintaan kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään erityisesti diagnostiikan turvaaminen. Näytteet eivät fyysisesti siirry biopankkiin vaan patologia säilyttää yhä näytteet turvatakseen hoidon järjestämisen ja toteuttamisen voimassaolevian säädösten mukaisesti. Näytteiden siirron voi kieltää täyttämällä kieltokaavakkeen (linkki lomakkeeseen). Siirron kieltäminen ei vaikuta omaan tai lapsenne hoitoon. Biopankkitutkimukseen voi myös antaa nimenomaisen suostumuksen (linkki lomakkeeseen), mikä mahdollistaa vanhojen näytteiden siirron lisäksi muidenkin jo otettujen ja otettavien näytteiden sekä niihin liittyvien tietojen tallettamisen Auria Biopankkiin. Biopankkisuostumuksen voi täysi-ikäinen antaa myös sähköisesti www.suostumus.fi.

TYKS-SAPA Patologian lasten näytteiden kokoelma on aikajänteeltään ja laajuudeltaan ainutlaatuinen. Suuri näytemäärä antaa tutkijoille mahdollisuuden löytää harvinaisistakin sairauksista tai niiden alatyypeistä riittävästi tapauksia tutkimuskäyttöön. Näytteiden tutkimuksellinen arvo nousee mitä enemmän potilaan hoitotietoa on käytettävissä. Patologian kudosnäytteiden siirron yhteydessä siirretään myös tietoja itse näytteestä, kuten patologisista löydöksistä sekä muita näytteisiin liittyviä kliinisiä tietoja ja potilastietoja.

Näytearkiston siirto biopankkiin myös mahdollistaa tutkijoille tasavertaisen mahdollisuuden näytteiden tutkimuskäyttöön. Yksittäisten tutkimusten tieteellinen merkitys ja eettiset perusteet arvioidaan huolellisesti ennen näytteiden luovutusta. Ensimmäiset biopankkitutkimukset käynnistyivät Auria Biopankissa vuoden 2015 alussa. Sen jälkeen akateemisia ja yrityslähtöisiä biopankkitutkimuksia on aloitettu yli 130. Tutkimuksissa hyödynnetään sekä biopankkiin talletettuja kudos- että verinäytteitä ja näytteisiin liittyvää kliinistä tietoa. Lisää tietoa tutkimuksista www.auriabiopankki.fi/palvelut/biopankkitutkimukset.

Auria Biopankki otti käyttöön lyhyen selvityksen ja suostumuksen

Auria Biopankki on saanut viranomaisten puollon uudelle lyhyelle biopankkisuostumus- ja selvitysversiolle. Aikaisempi neljän sivun tiedote ja kahden sivun suostumus on korvautunut yhden sivun selvityksellä ja yhden sivun suostumuksella. Lyhyempi selvitys antaa aikaisempaa ytimekkäämmin tiedon biopankin toiminnasta. Aikaisemman, pidemmän version täyttäneiden ei tarvitse täyttää uutta versiota, vaan edellinen versio on edelleen lainvoimainen.

Uuteen versioon voit tutustua tarkemmin biopankkisuostumus-sivulla

 

Biopankki on kokoelma näytteitä, joita hyödynnetään lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Biopankin toiminta perustuu kansalaisen antamaan biopankkisuostumukseen.

Tutkijat ja lääke- ja diagnostiikkayritykset voivat hakea biopankin näytteitä hakukaavakkeella.

Tutustu Auria biopankin tarjoamiin palveluihin.

Katso, mitä biopankkitutkimuksia on tällä hetkellä meneillään.

Tutustu biopankkiin pelaamalla hauskaa Bioholvi-peliä kännykälläsi.